0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje docenta za naučnu oblast Matematičke nauke, za užu naučnu oblast Primenjena matem Puno radno vreme

na FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU u Kragujevac (Poslato na 22-07-2021)

Nastavnik u zvanje docenta za naučnu oblast Matematičke nauke, za užu naučnu oblast Primenjena matematika


Oglas važi od: 21.7.2021.

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
35000 Jagodina, Milana Mijalkovića 14
tel. 035/8223-805

Nastavnik u zvanje docenta za naučnu oblast Matematičke nauke, za užu naučnu oblast Primenjena matematika
na određeno vreme od pet godina

USLOVI: naučni naziv doktora matematičkih nauka i ostali uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18, 67/19, 6/20 - dr. zakoni i 11/21 - aut. tumačenje), Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Kragujevcu, prečišćen tekst, broj III-01-270 od 30.3.2021. godine, i njegovom izmenom i dopunom, Pravilnikom o kriterijumima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Kragujevcu, broj III-01-523/44 od 16.7.2020. godine, i njegovim izmenama i dopunama (oba pravilnika dostupna su na sajtu Univerziteta u Kragujevcu https: //www.kg.ac.rs/dokumenti.php na kartici Univerzitetski propisi, izbori u zvanje nastavnika); kao i nepostojanje smetnji iz člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju. Uz prijavu na konkurs u papirnoj formi dostaviti: overene fotokopije diploma kao dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i završenim prethodnim stepenima studija, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), biografiju sa podacima o dosadašnjem radu, spisak objavljenih naučnih, odnosno stručnih radova, dokaz nadležnog organa o neosuđivanosti u smislu člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju. Svu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa kandidati su obavezni da dostave u elektronskom obliku, na način utvrđen Uputstvom za primenu, način dostavljanja, popunjavanja i utvrđivanje relevantnih dokumenata koje kandidat dostavlja u toku postupka izbora u zvanje, koje je sastavni deo Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Kragujevcu, broj III-01-270 od 30.3.2021. godine. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU


Pregledano: 49 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters