0

Aplikacija

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Psihijatrija Puno radno vreme

na FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA u Kragujevac (Poslato na 22-07-2021)

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Psihijatrija

Oglas važi od: 21.7.2021.

FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA
34000 Kragujevac, Svetozara Markovića 69
tel. 034/306-800

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Psihijatrija
na određeno vreme 1 godina

USLOVI: doktor medicine, student doktorskih akademskih studija, ukupna prosečna ocena prethodnog nivoa studija najmanje osam (8). Opšti preduslov: kandidati moraju da ispunjavaju opšti preduslov u pogledu neosuđivanosti utvrđen članom 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju i članom 135 stav 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu, koji dokazuju potvrdama nadležnih organa da nisu osuđivani za krivična dela propisana navedenim propisima.

OSTALO: uslovi utvrđeni odgovarajućim odredbama Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 i 73/2018), Statutom Univerziteta u Kragujevcu i Statutom Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Na konkurs priložiti: prijavu na konkurs; biografiju; uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, overene fotokopije diploma ili uverenja kojima se potvrđuje nivo obrazovanja; potvrdu nadležnog organa da kandidat nije pravnosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi; potvrdu da je student doktorskih studija; spisak stručnih i naučnih publikacija i po jedan primerak tih publikacija u skladu sa uputstvom koje se nalazi na stranici Fakulteta http: //www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Svu konkursnu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa, svi kandidati su u obavezi da dostave i u elektronskoj formi (na kompakt disku-CD). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.Skoro postavljeni poslovi FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA


Pregledano: 75 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters