0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na UNIVERZITET U NOVOM SADU FILOZOFSKI FAKULTET u Novi Sad (Poslato na 22-07-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 21.7.2021.

UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

Nastavnik (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Odsek za anglistiku

Nastavnik (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Odsek za anglistiku

Nastavnik (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti
Odsek za komparativnu književnost

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik)
Odsek za romanistiku

Nastavnik (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo
(doktorat nauka iz oblasti studija medija), Odsek za medijske studije

Nastavnik (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo
(doktorat iz oblasti političkih nauka), Odsek za medijske studije

Nastavnik (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo
(doktorat iz oblasti političkih nauka ili interdisciplinarnih rodnih studija), Odsek za medijske studije

Nastavnik (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Industrijsko-organizacione psihologije, Psihologija marketinga)
Odsek za psihologiju

Nastavnik (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Odsek za filozofiju

USLOVI: Potrebna dokumentacija:
Za nastavnika (sva zvanja) – univerzitetskog profesora: overena fotokopija diplome o završenim osnovnim, master (magistarskim) i doktorskim studijama / dipplome o stečenom naučnom nazivu doktora nauka; biografija sastavljena na osnovu upitnika koji se može preuzeti sa veb-sajta Fakulteta http: //www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje (podaci o kandidatu prijavljenom na konkurs za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta) u papirnom obliku i na CD-u; podaci o dosadašnjem radu; spisak stručnih i naučnih radova, kao i sami radovi (u papirnom ili elektronskom obliku na CD-u); drugi prilozi kojima se dokazuje ispunjenost uslova za izbor u zvanje nastavnika, a koji su predviđeni Pravilnikom o bližim minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika Univerziteta u Novom Sadu https: //www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/category/35-pravilnici.

Za saradnika u nastavi: overena fotokopija diplome o završenim osnovnim studijama; potvrda da su upisani na odgovarajuće master akademske studije; biografija sastavljena na osnovu upitnika koji se može preuzeti sa veb-sajta Fakulteta (http: //www.ff.uns.ac.rs/sr/zaposleni/formulari/obrasci-za-pisanje-referata, izveštaj za izbor u zvanje saradnika, podaci o dosadašnjem radu; spisak stručnih i naučnih radova, kao i sami radovi. Bliži uslovi za izbor u zvanje saradnika određeni su članovima 129-132 Statuta Filozofskog fakulteta.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: Filozofski fakultet Novi Sad, Dr Zorana Đinđića 2.


Pregledano: 145 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters