0

Aplikacija

Sekretar škole Puno radno vreme

na UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA u Niš (Poslato na 22-07-2021)

Sekretar škole

Oglas važi od: 21.7.2021.

UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA
18000 Niš, Majakovskog 2

Sekretar škole

USLOVI: Učesnik konkursa pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članovima 132. i 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020), i to: da je stekao odgovarajuće obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skladu sa članom 140 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje, počev od 10.septembra 2005. godine ili osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima državljanstvo RS; da ima psihičku, fizičku i zdrastvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatnorno ponašanje; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Uz prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati su dužni da prilože odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost propisanih uslova, i to: kratku biografiju (CV); overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju (kandidati koji su stekli akademsko zvanje master dostavljaju i overenu fotokopiju diplome sa osnovnih akademskih studija); uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci) original ili overenu fotokopiju; uverenje o neosuđivanosti (ne starije od šest meseci) original ili overenu fotokopiju - uverenje iz MUP- a; lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (dokaz podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu); dokaz o znanju srpskog jezika podnose samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a konkursnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. U postupku odlučivanja o izboru kandidata konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020), vrši izbor kandidata koji se upućuju na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. U roku od osam dana od dana dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima, sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Adresa na koju se podnose prijave: Ugostiteljsko-turistička škola Niš u Nišu, Majakovskog 2, sa naznakom „Za konkursnu komisiju”. Neblagovremene, nepotpune i neispravne prijave neće se uzeti u razmatranje. Fotokopije dokumenata koja nisu overene od nadležnog organa neće se uzimati u obzir. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod članova komisije na telefon: 018/233-830.


Skoro postavljeni poslovi UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA


Pregledano: 341 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters