0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na UNIVERZITET U BEOGRADU ARHITEKTONSKI FAKULTET u Beograd (Poslato na 22-07-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 21.7.2021.

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET

Nastavnik u zvanje redovnog profesora za užu umetničku oblast Arhitektonsko projektovanje
na Departmanu za arhitekturu

Nastavnik u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Urbanizam
na Departmanu za urbanizam.

USLOVI: Opšti i posebni uslovi predviđeni su Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), članom 74 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18, 67/19, 6/20 – dr. zakoni i 11/21 – autentično tumačenje), Statutom Univerziteta u Beogradu („Glasnik UB”, br. 201/18, 207/19, 2013/20, 2014/20 i 217/20), Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu („glasnik UB”, br. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 i 203/18), Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu („glasnik UB”, br. 200/17 i 210/19), Statutom Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta (“Sl. bilten AF”, br. 119/18 i 126/21), Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika na Fakultetu (“Sl. bilten AF”, br. 120/19) i Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (“Sl. bilten AF”, br. 115/17).

OSTALO: Prijave kandidata sa prilozima: biografija, bibliografija (spisak radova), overene kopije diploma, uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci), podnose se na adresu: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73/II, kanc. 204, sa naznakom “Za konkurs”. Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U BEOGRADU ARHITEKTONSKI FAKULTET


Pregledano: 80 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters