0

Aplikacija

Viša medicinska sestra – tehničar; Medicinska sestra – tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA “SVETI SAVA” u Beograd (Poslato na 25-11-2021)

Viša medicinska sestra – tehničar; Medicinska sestra – tehničar

Oglas važi od: 25.11.2021.

SPECIJALNA BOLNICA “SVETI SAVA”
11000 Beograd, Nemanjina 2

Viša medicinska sestra – tehničar
sa probnim radom od tri meseca

USLOVI: visoko obrazovanje: na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; najmanje šest meseci radnog iskustava u navedenom zvanju.

Medicinska sestra – tehničar
sa probnim radom od tri meseca
4 izvršioca

USLOVI: srednje obrazovanje; stručni ispit; najmanje šest meseci radnog iskustva u struci. Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidat je obavezan da, dostavi sledeća dokumenta:prijavu na Oglas sa biografijom, adresom, kontakt telefonom i e-adresom; diploma o završenoj školi; (fotokopija); licenca;(fotokopija); očitanu ličnu kartu; stručni ispit; (fotokopija); dokaz o traženom radnom iskustvu. Kriterijumi za ocenjivanje i rangiranje kandidata: prosečna ocena u školi; radno iskustvo u struci; ocena na razgovoru. Rok za podnošenje prijave na oglas, je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas se objavljuje na internet stranici Ministarstva zdravlja/oglasi i konkursi zdravstvenih ustanova, na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i oglasnoj tabli Specijalne bolnice za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave na oglas se dostavljaju na adresu: Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava”, Nemanjina broj 2, 11000 Beograd, sa naznakom: „prijava na oglas za prijem u radni odnos na radno mesto _______”. Odluka o izboru kandidata koji će biti primljeni u radni odnos biće doneta u roku od najviše 30 dana od dana završetka konkursa. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti radi prijema u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje, Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava”.



Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA “SVETI SAVA”


Pregledano: 70 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters