0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti Puno radno vreme

na INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU u Beograd (Poslato na 25-11-2021)

Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti


Oglas važi od: 25.11.2021.

INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
11000 Beograd, Resavska 69
tel. 011/3612376

Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti
sa probnim radom od šest meseci

USLOVI: stručna sprema/obrazovanje -Visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, oblast: medicinske nauke, doktor medicine, po propisu koje uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz interne medicine u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, Medicinski fakultet, doktor medicine i završena specijalizacija iz interne medicine u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo: stručni ispit; licenca; specijalistički ispit; najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju diplome o završenom specijalističkom ispitu iz interne medicine; fotokopiju licence Lekarske komore; dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice, ugovora o radu, ugovora o volontiranju, ugovora o privremenim i povremeni poslovima i drugi slični ugovori ili potvrde o radu ili drugom vidu angažovanja); fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih i fotokopiju lične karte. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa neophodnim prilozima podnose se u zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom na adresu: Institut za reumatologiju-Odeljenje za pravne poslove, 11000 Beograd, Resavska 69 ili na mejl adresu reumabeo@eunet.rs sa naznakom “Prijava na javni oglas” i navođenjem naziva radnog mesta za koje kandidat podnosi prijavu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a neblagovremene prijave biće vraćene podnosiocima u neotvorenoj koverti. Prijavom na oglas kandidati daju saglasnost da Institut za reumatologiju vrši obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podatke obrađuje i podacima rukuje Institut za reumatologiju. Kandidati koji ispunjavaju uslove mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji su od značaja za donošenje odluke o prijemu. Odluka o izboru kandidata biće objavljena na internet stranici Institutu za reumatologiju, www.reumatologija.org.rs, u delu Oglasi za posao, u roku ne dužem od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa. Izabrani kandidat je dužan da pre zaključenja ugovora o radu dostavi overene fotokopije diploma i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti. Poželjno je da izabrani kandidat dostavi i radnu knjižicu, ukoliko poseduju istu (zbog obračuna radnog staža). Fotokopije dokumenata dostavljenih uz prijavu na oglas ne vraćaju se kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU


Pregledano: 60 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters