Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na mandatni period od 4 godine Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH U VRANJU u Vranje (Poslato na 30-11-2022)

OSNOVNA ŠКOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH U VRANJU
17500 Vranje, Кneza Miloša 26 tel. 017/427-770
e-mail: skolazaodraslevranje9@gmail.com
Direktor na mandatni period od 4 godine
USLOVI: Na osnovu člana 122 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane članom 139 i članom 140 stav 1 tačka 1 i 2, ovog zakona i to: 1. da ima odgovarajuće visoko obrazovanje iz člana 140 stav 1 i 2 ZOSOV za nastavnika osnovne škole, za pedagoga ili psihologa, 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2. da ima dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (licencu); 3. da ima položen ispit za direktora ustanove (kandidat koji nema položen ispit za direktora dužan je da ga položi u roku od dve godine od stupanja na dužnost), 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da ima najmanje 8 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; 6. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 7. da nije osuđivano

pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, 8. da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvljenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju; 9. da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 10. da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Izuzetno, ako se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat sa odgovarajućim obrazovanjem iz čl. 140 stav 1 i 2 zakona, dužnost direktora osnovne škole može da obavlja lice koje ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 3 Zakona za nastavnika te vrste škole, dozvolu za rad nastavnika i stručnog saradnika, obuku i položen ispit za direktora ustanove i najmanje 10 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja.
OSTALO: Кandidat dostavlja: odštampan, popunjen i potpisan prijavni formular sa zvanične internet stranice MPNTR (http: /www. mpn.gov.rs); original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju, uz master diplomu prilaže se diploma osnovnih studija u originalu ili overenoj fotokopiji, radnu biografiju sa ličnim podacima, kao i podacima o kretanju u službi ili radnom mestu; original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu; potvrdu da ima najmanje 8 godina rada u oblasti obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja (original ili overena fotokopija); lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci od dana izdavanja (original ili overena fotokopija); uverenje nadležne policijske uprave da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvljenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, ne starije od 6 meseci od dana izdavanja, (original ili overena fotokopija); uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak donošenjem naredbe o sprovođenju istrage, potvrđivanjem optužnice kojoj nije predhodila istraga ili donošenjem rešenja o određ. pritvora pre donošenja optužnog predloga za gore navedena krivična dela. Dokaz o nepostojanju diskriminatornog ponašanja – dobija se od Poverenika za zaštitu ravnopravnost RS (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci); zahtev za izdavanje potvrde učesnik konkursa podnosi Povereniku za zaštitu rodne ravnopravnosti u slobodnoj formi na imejl, poverenik@ ravnopravnost.gov.rs ili poštom na adresu, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Bulevar Кralja Aleksandra 84, Beograd, sa naznakom da je potvrda potrebna radi učešća na konkursu za izbor direktora škole i sa navođenjem imena, prezimena, JMBG-a i adrese učesnika konkursa na koju se dostavlja potvrda, zahtev mora biti svojeručno potpisan; izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 6 meseci (original ili overena fotokopija); dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika) ako ga kandidat poseduje, u suprotnom potrebno je dostaviti potvrde da nije vršen stručno-pedagoški nadzor u radu kandidata, izdat od svih ustanova u kojima je kandidat radio; dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora škole i ocenu spoljašnjeg vrednovanja za kandidata koji je predhodno obavljao dužnost direktora škole – izveštaj Ministarstva prosvete (dostavljaju kandidati koji su predhodno obavljali dužnost direktora škole) u suprotnom je potrebno dostaviti potvrdu da u periodu njegovog mandata nije vršen stručno-pedagoški nadzor škole; licencu za direktora škole u originalu ili overenoj fotokopiji (ako kandidat poseduje licencu za direktora škole, ako ne poseduje, prijava neće biti smatrana nepotpunom); dokaz o znanju srpskog jezika dostavlja samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku. Izabrani kandidat koji nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost. Кandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odštampani formular zajedno sa prijavom na konkurs za izbor direktora i potrebnom dokumentacijom dostavlja lično ili na adresu škole: Osnovna škola za obrazovanje odraslih u Vranju, 17500 Vranje, Кneza Miloša 26, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na konkurs za direktora”, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane, kao ni fotokopije dokumenata koje nisu overene od strane nadležnog organa. Prijave na konkurs i dostavljena dokumentacija se ne vraćaju kandidatima. Sva potrebna obaveštenja mogu se dobiti u školi ili na telefon 017/427-770.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠКOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH U VRANJU


Pregledano: 1769 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters