Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši sudijski saradnik, zvanje samostalni savetnik Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U VELIKOJ PLANI u Velika Plana (Poslato na 22-11-2023)

OSNOVNI SUD U VELIKOJ PLANI
oglašava
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Osnovni sud u Velikoj Plani, Velika Plana, Momira Gajića 7.
II Radna mesta koja se popunjavaju:
1. Izvršilačko radno mesto viši sudijski saradnik, zvanje samostalni savetnik
Opis poslova: pomaže sudiji u radu i referisanju, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove i druge poslove po nalogu predsednika suda ili sudije.
Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita, i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.
2. Izvršilačko radno mesto zapisničar, zvanje referent
Opis poslova obavlјa sve daktilografske poslove u predmetima dodelјenim u rad sudiji kod koga je raspoređen, piše zapisnike na suđenjima, pozive za ročišta, dostavnice i povratnice i obavlјa sve poslove izrade sudskih odluka po diktatu sudije, sačinjava spisak predmeta za ročišta i ističe ih na oglasnu tablu i ulaznim vratima sudnice, dostavlјa izveštaj sa suđenja sudskoj upravi uz evidenciju načina rešavanja predmeta i efektivnog prisustva sudije porotnika na ročištima, vodi računa o urednosti spisa, popunjava obrasce, rešenja o kažnjavanju svedoka, naredbe za privođenje, rešenje o isplati troškova svedocima, veštacima i sudijama porotnicima, popunjava statističke listove i postupa po naredbi sudije, vrši unos podataka u elektronskoj formi u skladu sa AVP-om, po potrebi dežura sa sudijom radi uviđaja, razvodi ročišta i druge podatke u elektronskom upisniku, obavlјa druge poslove po nalogu šefa datilobiroa, sudije ili predsednika suda.
Uslovi: III ili IV stepen srednje školske spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen ispit za daktilografa prve klase i položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.
III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompe tencije, ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određenih kompetencija u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledećih kompetencija u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.
1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija (za oba radna mesta): Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti pisanim putem – test);
Na internet prezentaciji Osnovnog suda u Velikoj Plani, možete pristupiti bazi pitanja zatvorenog tiša sa tačnim odgovorima iz oblasti kompetencije – Organizacija i rad državnih ograna Republike Srbije, a najmanje 30 pitanja, metodom slučajnog izbora, biće Vam zadata tokom procesa selekcije.
Digitalna pismenost (provera će se vršiti rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru);
Na interent prezentaciji Osnovnog suda u Velikoj Plani, možete pogledati bazu zadataka zatvorenog tipa kojim se proverava kompetencija – Digitalna pismenost. Tokom procesa selekcije, metodom slučajnog izbora, biće Vam zadat jedan zadatak namenjen proveri ove funkcionalne kompetencije.
Poslovna komunikacija (provera će se vršiti pismenom simulacijom).
Na internet prezentaciji Osnovnog suda u Velikoj Plani, možete pogledati bazu pitanja zatvorenog tipa kojim se proverava kompetencija – Poslovna komunikacija, a 10 pitanja, metodom slučajnog izbora, biće Vam zadata i u procesu selekcije.
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost”, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije „Digitalna pismenost”, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Provera svake od opštih funkcionalnih kompetencija ne može trajati duže od jednog sata. Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije, isklјučuju se iz dalјeg izbornog postupka.
Komisija će sastaviti izveštaj o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, a ukupan broj bodova koji se mogu dodeliti kandidatu iznosi najviše 9 bodova. Nakon provere opštih fukcionalnih kompetencija sa kandidatima koji ne budu isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka vršiće se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, koja se razlikuje u zavisnosti od radnog mesta za koje kandidat konkuriše.
2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija za radno mesto Viši sudijski saradnik:
U izbornom postupku proveravaće se tri posebne funkcionalne kompetencije i to:
Iz okvira posebne funkconalne kompetencije za oblast rada sudska uprava proveravaće se poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda, provera će se vršiti pisanim putem – testom i usmenim putem – razgovorom sa kandidatom. Iz okvira posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto viši sudijski saradnik proveravaće se posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata, provera će se vršiti pisanim putem – testom i usmenim putem – razgovorom sa kandidatom. Iz okvira posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto sudijski pomoćnik proveravaće se posedovanje veština prezentacije, upravlјanja postupkom i izveštavanja u predmetima, provera će se vršiti pisanim putem – testom i usmenim putem – razgovor sa kandidatom. Pisani test za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija se sastoji od 15 pitanja sa više ponuđenih odgovora. Kandidati test rešavaju zaokruživanjem jednog od više ponuđenih odgovora. Svako brisanje ili ispravka datog odgovora smatra se kao netačan odgovor. Ako se kandidat na testu služi nedozvolјenim sredstvima (korišćenje udžbenika, beležaka, mobilnih telefona, prepisivanje i drugo) komisija će udalјiti kandidata sa testa i u tom slučaju se smatra da kandidat nije položio test. Kandidati će test raditi u papirnoj formi. Vreme za izradu testa je jedan sat. Maksimalan broj bodava na testu je 15.
Razgovor sa kandidatom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavlјanje poslova na radnom mestu viši sudijski saradnik. Svim kandidatima će se postaviti isti zadatak, a vreme za pripremu kandidata je 15 minuta. Merila koja će biti korišćena za vrednovanje posebnih funkcionalnih kompetencija putem razgovora sa kandidatima su sledeća: analitičnost, sistematičnost, poznavanje postupka, metoda i tehnika rada, preciznost i tačnost u navođenju podataka i jasnoća i konciznost iznetog zaklјučka. Maksimalni broj bodova koji se može osvojiti prilikom provere posebnih funkcionalnih kompetencija je 20 (15 bodova rešavanjem testa i 5 bodova na osnovu razgovora sa kandidatom).
3. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija za radno mesto Zapisničar: Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada administrativni poslovi – tehnike pripreme materijala i vođenje zapisnika – provera će se vršiti pisanim putem (rešavanjem testa) i usmenim putem razgovorom sa kandidatom. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto zapisničar – poznavanje propisa: Sudski poslovnik – provera će se vršiti pisanim putem (rešavanjem testa) i usmenim putem razgovorom sa kandidatom.
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto zapisničar – znanje i veština potrebe za rad na poslovnom softveru za upravlјanje predmetima u okviru Pravosudnog informacionog sistema – provera će se vršiti pisanim putem (rešavanjem testa) i usmenim putem razgovorom sa kandidatom.
Pisani test za proveru sve tri posebne funkcionalne kompetencije se sastoji od 15 pitanja sa više ponuđenih odgovora. Kandidati odgovaraju na pitanja zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora. Kandidat može na svako pitanje dati, odnosno zaokružiti samo jedan odgovor. Tačan odgovor na pitanje donosi jedan bod. Svako brisanje ili ispravka datog odgovora smatra se kao netačan odgovor. Ako se kandidat na testu služi nedozovolјenim sredstvima (korišćenje udžbenika, beležaka, mobilnih telefona, prepisivanje i dr.) komisija će udalјiti kandidata sa testa. U tom slučaju smatra se da kandidat nije položio test.
Vreme za izradu testa je 1 (jedan) sat. Razgovor sa kandidatom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadataka koji je tipičan za obavlјanje poslova radnog mesta. Vreme za pripremu zadataka je 10 (deset) minuta.
Merila koja će biti korišćena za vrednovanje posebne funkcionalne kompetencije tehnike pripreme materijala i vođenje zapisnika putem razgovora sa kandidatima su sledeća: sistematičnost, poznavanje postupka, metoda i tehnika rada, preciznost i tačnost u navođenju podataka, kompletnost rada i brzina kucanja. Brzina kucanja podrazumeva proveru veštine brzog kucanja teksta na tastaturi po diktatu člana komisije u trajanju od 5 minuta sa cilјem što većeg broja otkucaja u zadatom vremenskom okviru. U broj otkucaja ulaze samo otkucaji koji su sadržani u ispravno otkucanim rečima. Rezultati ovog merila vrednuju se na sledeći način: manje od 300 otkucaja u minutu – ocena 1 (kandidat nije ispunio merilo), od 300 do 349 otkucaja u minutu – ocena 2 (kandidat je delimično ispunio merilo) i 350 i više otkucaja u minutu – ocena 3 (kandidat je u potpunosti ispunio merilo).
Merila koja će biti korišćena za vrednovanje posebnih funkcionalnih kompetencija poznavanje propisa – Sudski poslovnik i znanje i veština potrebne za rad na poslovnom softveru za upravlјanje predmetima u okviru Pravosudnog informacionog sistema putem razgovora sa kandidatima su sledeća: sistematičnost, poznavanje postupka, metoda i tehnika rada, preciznost i tačnost u navođenju podataka, kompletnost rada i analitičnost.
Maksimalni broj bodova koji se može osvojiti prilikom provere posebnih funkcionalnih kompetencija je 20 (15 bodova rešavanjem testa i 5 bodova na osnovu razgovora sa kandidatom).
4. Provera ponašajnih kompetencija (za oba radna mesta):
Provera ponašajnih kompetencija i to: upravlјanje informacijama, upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet, vršiće se od strane diplomiranog psihologa putem intervjua i upitnika. Maksimalni broj bodova koje kandidat može osvojiti prilikom provere ponašajnih kompetencija je 25.
5. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata (za oba radna mesta): Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmenim putem).
Maksimalni broj bodova koje kandidat može osvojiti prilikom intervjua sa komisijom je 6.
IV Vrsta radnog odnosa i mesto rada (za oba radna mesta): Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme u Osnovnom sudu u Velikoj Plani, uz obavezan probni rad za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad traje 6 (šest) meseci.
Mesto rada: Velika Plana, Momira Gajića broj 7.
V Opšti uslovi za rad za oba radna mesta: da je učesnik konkursa punoletan državlјanin Republike Srbije; da učesniku konkursa nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.
VI Rok za podnošenje prijava na konkurs i dokaza (za oba radna mesta):
Javni konkurs je oglašen na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Velikoj Plani, na internet prezentaciji Osnovnog suda u Velikoj Plani, na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima, na portalu e-uprave i na internet prezentaciji i u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošlјavanje – „Poslovi”.
Rok za podnošenje prijave na konkurs i dokaza je 15 (petnaest) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje – publikaciji „Poslovi”.
VII Prijava na konkurs vrši se: na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Osnovnog suda u Velikoj Plani, https://www. vp.os.sud.rs/.
Obrazac prijave na konkurs mora biti lično potpisan.
Ukoliko kandidat želi da bude oslobođen testiranja/provere kompetencije, Digitalna pismenost, dužan je da uz obrazac prijave priloži odgovarajući sertifikat/dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji ne stariji od 2 (dve) godine.
Uredno popunjen, odštampan i potpisan Obrazac prijave, zajedno sa dokazima podnosi se neposredno na šalteru za prijem Osnovnog suda u Velikoj Plani, na adresi Osnovnog suda u Velikoj Plani, ulica Momira Gajića broj 7, 11320 Velika Plana ili putem pošte na istu adresu sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – Viši sudijski saradnik / zapisničar”, u zavisnosti od radnog mesta za koje kandidat konkuriše.
Svaka prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u dalјem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave na konkurs će o dodelјenoj šifri biti obavešteni u roku od tri dana od prijema prijave, dostavlјanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.
VIII Dokazi koje kandidati prilažu uz prijavu: biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu Republike Srbije; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu (ovaj dokaz podnose samo kandidati koji konkurišu za radno mesto viši sudijski saradnik); original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za daktilografa prve klase (ovaj dokaz podnose samo kandidati koji konkurišu za radno mesto zapisničar); uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organim (ovaj dokaz podnose samo kandidati koji konkurišu za radno mesto zapisničar i koji imaju položen državni stručni ispit); isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo). Kandidati za radno mesto Viši sudijski saradnik podnose isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci nakon položenog pravosudnog ispita.
potvrda da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdata od strane državnog organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu; original uverenje da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) meseci, izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ne starije od šest meseci; drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama; državni službenik koji se prijavlјuje na konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
2 primerka obrasca 1ili 1aizjava u kojoj se učesnik konkursa opredelјuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njih. Odredbama člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/2016) propisano je između ostalog da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) meseci. Potrebno je da kandidat popuni izjavu (obrazac 1. ili 1a.) kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Obrasci 1. i 1a. mogu se preuzeti na internet prezentaciji Osnovnog suda u Velikoj Plani, u okviru obaveštenja o konkursu. Popunjene izjave je neophodno dostaviti uz obrazac prijave i napred navedene dokaze.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicima, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01.03.2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.
IX Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Osnovnog suda u Velikoj Plani, ulica Momira Gajića broj 7.
Kandidati će o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave. Izborni postupak će započeti po isteku roka za podnošenje prijava.
Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.
H Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: državni službenik Vladimir Stanić, sekretar Osnovnog suda u Velikoj Plani, 026/516205, lokal 126.
Napomene: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlјa i obrađuje (član 9. stav 3.); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (član 103. stav 3).
Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u Obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave Konkursna komisija će odbaciti rešenjem.
Kandidati za radno mesto Zapisničar koji nemaju položeno državni stručni ispit primaju se u radni odnos pod uslovom da taj ispit polože u roku od 6 (šest) meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Položen državni stručni ispit nije uslov niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima propisano je da su kandidatima pri zapošlјavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana rešenjem predsednika Osnovnog suda u Velikoj Plani.
Obaveštavaju se učesnici konkursa da će se dokumentacija vraćati isklјučivo na pisani zahtev učesnika.
Osnovni sud u Velikoj Plani ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi i pojmovi koji su u ovom oglasu izraženi u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Ovaj oglas objavlјuje se na internet prezentaciji Osnovnog suda u Velikoj Plani https://www. vp.os.sud.rs/, na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Velikoj Plani, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima i na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje – „Poslovi”.
Obrazac prijave na konkurs, može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Osnovnog suda u Velikoj Plani https://www.vp.os.sud.rsPregledano: 491 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters