Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik psihologije Puno radno vreme

na MUZIČKA ŠKOLA SUBOTICA u Subotica (Poslato na 04-04-2018)

Nastavnik psihologije
Oglas važi od: 04.4.2018.

MUZIČKA ŠKOLA SUBOTICA
24000 Subotica, Štrosmajerova 3
tel. 024/525-672.


Nastavnik psihologije
sa 20% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
Za prijem u radni odnos kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje. Shodno članu 140 ZOSOV, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka iliinterdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmete, odnosno grupu predmeta. Obavezno obrazovanje lica iz člana 140 ovog zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najamnje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Obrazovanje iz stava 1 ovog člana, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Program za sticanje obrazovanja iz stava 1 ovog člana ostvaruje visokoškolska ustanova u okviru akreditovanog studijskog programa ili kao program obrazovanja tokom čitavog života, u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje. Smatra se da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima obrazovanje iz stava 1 ovog člana zakona. Vrsta obrazovanja, odnosno potrebno zvanje propisano je Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama: profesor psihologije, diplomirani psiholog, diplomirani psiholog- pedagog, diplomirani psiholog, smer školsko- klinički, diplomirani psiholog- master, master psiholog. Kandidat treba i: da ima psihofizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik.

OSTALO:
Uz popunjen i odštampan prijavni formular, kandidati treba da dostave: kratku biografiju, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje ili diplomu o stečenom obrazovanju, dokaz o znanju jezika na kojem izvode obrazovno vaspitni rad- kandidati koji konkurišu na radna mesta za rad na srpskom jeziku dostavljaju dokaz o poznavanju srpskog jezika (svedočanstvo ili diploma o završenoj srednjoj, višoj ili visokoj školi iz koje je vidljivo da je kandidat stekao obrazovanje na srpskom jeziku, ili uverenje o položenom ispitu iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove), dokaz da kandidat poseduje znanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina (potvrda, uverenje ili diploma fakulteta/ odgovarajuće visokoškolske ustanove, dodatak diplomi iz koga je vidljivo da je kandidat položio odgovarajuće ispite ili uverenje o položenom stručnom ispitu ili ispitu za licencu) - sve u originalu ili overenoj fotokopiji. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključivanja ugovora o radu. Kadidati koji budu izabrani u uži izbor, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrljenje, za krivično delo primanja mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ustanova će pribaviti po službenoj dužnosti, za izabranog kandidata. Kandidati treba da preuzmu formular za prijavu na konkurs na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - www.mpntr.gov.rs. Kandidati su dužni da popune prijavni formular i da popunjen i odštampan prijavni formular zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom navedenom u ovom konkursu dostave školi, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave podnete po isteku ovog roka su neblagovremene i kao takve neće biti uzimane u razmatranje. Prijave se mogu predati lično u sekretarijatu ustanove radnim danima od 09.00 do 12.00 časova ili poslati poštom na goprenavedenu adresu. Telefon za informacije: 024/525-672.


Skoro postavljeni poslovi MUZIČKA ŠKOLA SUBOTICA


Pregledano: 920 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters