Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Bibliotekar; Profesor psihologije Puno radno vreme

na GIMNAZIJA „JEZDIMIR LOVIĆ“ u Sjenica (Poslato na 05-02-2020)

GIMNAZIJA „JEZDIMIR LOVIĆ“
Sjenica, S. Kovačevića 15

1) Profesor psihologije
sa 40% radnog vremena, na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, najduže do 29.12.2020.

2) Bibliotekar
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, najduže do 29.12.2020.

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove prema Zakonu o radu (“Sl. glasnik RS” br. 24/05 i 61/05, 54/09, 32/2013 i 75/2014), članu 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 72/09,52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16 i 88/17). Uslovi koje treba da ispunjava lice za prijem u radni odnos: da ima odgovarajuće obrazovanje (čl. 8 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja); da ima psihičku, fizičku i zdrastvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravosnažnom sudskom presudom za krivična dela predviđena članom 139 stav 1tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije, zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, overen prepis (fotokopiju) diplome o stečenoj stručnoj spremi, uverenje iz kaznene evidencije. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti preko telefona 020/741-053.


Pregledano: 559 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters