0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik u zvanju samostalnog savetnika Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U PANČEVU u Pančevo (Poslato na 22-09-2021)

Sudijski pomoćnik u zvanju samostalnog savetnika

Oglas važi od: 22.9.2021.

REPUBLIKA SRBIJA
OSNOVNI SUD U PANČEVU

Na osnovu Kadrovskog plana ministra pravde za 2021. godinu br. 119-01-194/2020-03 od 17.05.2021. godine, čl. 45 st. 1, čl. 46, čl. 49 st. 4, čl. 55 Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“ br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), čl. 8, čl. 10 st. 1, čl. 11 st. 1 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Sl. glasnik RS“ br. 2/19, 67/21), čl. 15 st. 1 tač. 4 Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom sudu u Pančevu od 18.03.2019. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
za popunjavanje radnog mesta


Sudijski pomoćnik u zvanju samostalnog savetnika
1 izvršilac


a) Uslovi koje kandidat treba da ispunjava za rad na radnom mestu: Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa državnog službenika propisani su čl. 45 st. 1 Zakona o državnim službenicima: kao državni službenik može da se zaposli punoletan državljanin Republike Srbije koji ima propisanu stručnu spremu i ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, ako mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.


Posebni uslovi: završen pravni fakultet odnosno stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen pravosudni ispit.

Potrebne kompetencije za ovo radno mesto: ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet); opšte funkcionalne kompetencije (organizacija i rad državnih organa Republike Srbije, digitalna pismenost, poslovna komunikacija); posebne funkcionalne kompetencije (poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda; poznavanje propisa relevantnih za sudsku upravu; poznavanje potvrđenih međunarodnih ugovora i opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava; posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata; posedovanje znanja i veština za izradu nacrta pravnih shvatanja odnosno sentenci o zauzetim pravnim stavovima; veštine prezentacije, veštine upravljanja postupkom i veštine izveštavanja u predmetima).

Za zvanje samostalnog savetnika – najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita. Položen državni ispit nije uslov niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu.

b) Opis poslova radnog mesta: Sudijski pomoćnik u zvanju samostalnog savetnika pomaže sudiji u radu i referisanju, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove i druge poslove po nalogu predsednika suda.

v) Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere:

1. Opšte funkcionalne kompetencije
- organizacija i rad državnih organa Republike Srbije
- digitalna pismenost
- poslovna komunikacija

2. Posebne funkcionalne kompetencije

Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada – sudska uprava:
- poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda,
- poznavanje propisa relevantnih za sudsku upravu,
- poznavanje potvrđenih međunarodnih ugovora i opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava.

Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto:
- posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata,
- posedovanje znanja i veština za izradu nacrta pravnih shvatanja odnosno sentenci o zauzetim pravnim stavovima,
- veštine prezentacije, veštine upravljanja postupkom i veštine izveštavanja u predmetima.

3. Ponašajne kompetencije: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet.

Kompetencije će se u izbornom postupku proveravati po napred navedenom redosledu.

Opšta funkcionalna kompetencija – organizacija i rad državnih organa Republike Srbije proverava se putem testa sa pitanjima zatvorenog tipa, koji kandidati rešavaju obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora, u papirnoj formi, u trajanju od 45 minuta.
Opšta funkcionalna kompetencija – „digitalna pismenost“ proverava se rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru, u trajanju od 10 minuta.
Opšta funkcionalna kompetencija – „poslovna komunikacija“ provera se pismenom simulacijom; u papirnoj formi, u trajanju od 30 minuta.

Posebne funkcionalne kompetencije proveraju se pisanim (test, zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora, u trajanju od 30 minuta) i usmenim putem (razgovor sa kandidatom, daje se predlog rešenja određenog zadatka, u trajanju od 30 minuta).

Za vrednovanje svake utvrđene posebne funkcionalne kompetencije putem razgovora sa kandidatom koristi se pet merila: analitičnost, sistematičnost, preciznost i tačnost u navođenju podataka, prikladan rečnik i stil pisanja, jasnoća i konciznost iznetog zaključka.

Proveru ponašajnih kompetencija vrši diplomirani psiholog, putem intervjua i upitnika.


g) Rok u kome se podnose prijave: Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.

d) Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Nataša Ciculj, sekretar suda, tel. 013/345-481

đ) Adresa na koju se podnose prijave: Prijava na konkurs podnosi se putem pošte, Osnovnom sudu u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15, Pančevo, sa naznakom: „Za javni konkurs – ne otvarati“.

Prijava na konkurs vrši se na obrascu koji je sastavni deo ovog oglasa i može se preuzeti sa internet stranice Osnovnog suda u Pančevu. Prilikom predaje, prijava dobija šifru pod kojom lice učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave.

Kandidati popunjavaju izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da sud po službenoj dužnosti pribavi dokaze koji sadrže podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam. Obrazac ove izjave je sastavni deo ovog konkursa i može se preuzeti sa internet stranice Osnovnog suda u Pančevu.

e) Dokazi koji se prilažu uz prijavu: Uz prijavu na konkurs učesnik je dužan da dostavi sledeće dokaze: original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju diplome Pravnog fakulteta, original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu, uverenje izdato od strane suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, niti podignuta optužnica, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci), uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci). U vezi sa posedovanjem kompetencije „digitalna pismenost“ može se priložiti odgovarajući sertifikat, potvrda ili drugi pisani dokaz, pa se u tom slučaju ta kompetencija ne proverava u izbornom postupku.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, komisija će odbaciti.

Vreme i mesto provere kompetencija kandidata biće određeni naknadno, nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Kandidati će o obavljanju razgovora sa komisijom biti obavešteni telefonom ili na drugi pogodan način.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U PANČEVU


Pregledano: 237 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters