Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Domar Puno radno vreme

na VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA u Beograd (Poslato na 08-11-2023)

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA
Beograd, Bulevar vojvode Bojovića 2 tel. 011/2182-944
Domar
USLOVI: 1) srednje tehničko obrazovanje, u četvorogodišnjem trajanju; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad; 3) da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državlјanstvo Republike Srbije.

Uslovi za prijem u radni odnos za sva radna mesta dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 1), 3) i 4), sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidati dostavlјaju prijavu na Konkurs i potrebnu dokumentaciju iz tačke 1), 3) i 4) i dokaze o poznavanju rada na računaru i radnom iskustvu, zajedno sa prijavom Visokoj školi strukovnih studija Vazduhoplovnoj akademiji. Rok za podnošenje prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objavlјivanja Konkursa. Uz Prijavu na konkurs dostavlјaju se sledeći dokazi: 1) Diploma o stečenom srednjem obrazovanju tehničke struke; 2) dokaz iz kaznene evidencije od Ministarstva unutrašnjih poslova da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (da nije stariji od 6 meseci); 3) uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (da nije starije od 6 meseci); 4) biografski podaci (CV). Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad (da nije starije od 6 meseci) izabrani kandidat će dostaviti pre zaklјučenja ugovora o radu. Dokazi se dostavlјaju u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u dalјe razmatranje. Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlјa se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Konkurs za Domara”, na adresu: Visoka škola strukovnih studija Vazduhoplovna akademija, 11158 Beograd, Bulevar vojvode Bojovića br. 2. preporučenom poštom ili neposredno u sekretarijat svakog radnog dana od 11.00 do 15.00 časova. Telefon za informacije: sekretar Želјko Bjelivuk 011/2182956.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA


Pregledano: 167 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters