Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Statističar analitičar u zvanju savetnik Uža unutrašnja jedinica van sastava sektora, Odeljenje za b Puno radno vreme

na REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU u Beograd (Poslato na 21-03-2018)

Statističar analitičar u zvanju savetnik Uža unutrašnja jedinica van sastava sektora, Odeljenje za brza i kompleksna izveštavanja i podršku javnim politikama, Grupa za razvoj deskriptivnih indikatora
Oglas važi od: 21.3.2018.

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Na osnovu člana 54 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17 stav 1 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-8478/2017od 01.09.2017. godine, Republički zavod za statistiku, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U
REPUBLIČKOM ZAVODU ZA STATISTIKU

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Republički zavod za statistiku, Beograd, Milana Rakića 5

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Statističar analitičar u zvanju savetnik
Uža unutrašnja jedinica van sastava sektora, Odeljenje za brza i kompleksna izveštavanja i podršku javnim politikama, Grupa za razvoj deskriptivnih indikatora
1 izvršilac

Opis poslova: radi na poslovima obračuna indikatora za podršku javnim politikama; učestvuje u izradi metodologija potrebnih za obračun deskriptivnih indikatora; prikuplja podatke i održava baze podataka neophode za obračune indikatora; analizira sadržine i kvalitet rezultata istraživanja i ostalih izvora podataka za potrebe ove oblasti; radi na povezivanju podataka i standarda iz ove oblasti sa podacima i standardima u drugim oblastima statistike; učestvuje u izradi analiza, studija i drugih dokumenata i publikacija iz ove oblasti; prati rad i preporuke međunarodnih statističkih organizacija iz domena struke i komunicira sa ekspertima određenih stručnih oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke ili matematičke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika - sertifikat o poznavanju engleskog jezika ili drugi dokaz; znanje iz oblasti makroekonomije, deskriptivne statističke analize i analize vremenskih serija - usmeno; veština komunikacije i motivacija za rad - usmeno.

III Mesto rada: Beograd, Milana Rakića 5

IV Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Republički zavod za statistiku, 11000 Beograd, Milana Rakića 5, sa naznakom „Za javni konkurs”.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Mladen Veličković, telefon: 011/2413-319.

VI Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
- potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
- original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
- original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
- overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
- original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima;
- original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo);
- original ili overena fotokopija sertifikata ili drugi dokaza o znanju engleskog jezika;
- izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih) ili će to organ učiniti umesto nje.

Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. U vezi navedenog potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na veb-stranici Republičkog zavoda za statistiku: www.stat.gov.rs.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudijskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju prijavu su priložili tražene dokaze.

IX Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, izborni postupak će započeti od 10.04. 2018. do 13.04. 2018. godine u prostorijama Republičkog zavoda za statistiku, Milana Rakića 5, Beograd, sa početkom u 10 časova, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonom na kontakte koje su naveli u svojim prijavama.

Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, u opštini ili sudu biće odbačene.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u državnom organu podleže probnom radu od šest meseci. Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita prima se na rad pod uslovom da taj ispit položi do okončanja probnog rada.

Ovaj oglas objavljuje se na oglasnoj tabli i veb-stranici Republičkog zavoda za statistiku: www.stat.gov.rs, na portalu e-uprave, na veb-stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, veb-stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.


Pregledano: 889 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters