Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši sanitarni tehničar / sanitarno-ekološkog inženjera Puno radno vreme

na KBC "Bežanijska kosa"-Beograd u Beograd (Poslato na 09-12-2022)

Na osnovu člana 7-9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Sl. glasnik RS» br. 96/19 i 58/20 – Aneks 1), člana 24-27 i člana 192 Zakona o radu („Sl. glasnik RS 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Odluka US, 113/2017 i 95/18“), člana 23 Statuta KBC „Bežanijska kosa“-Beograd i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za zasnivanje radnog odnosa u KBC „Bežanijska kosa“-Beograd broj 1149/8 od 24.02.2021. godine, a u skladu sa Dopisom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-665/2022-02 od 03.08.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, raspisujem sledeći:

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1 višeg sanitarnog tehničara / sanitarno-ekološkog inženjera, na neodređeno vreme sa najmanje 6 meseci radnog iskustva, na neodređeno vreme sapunim radnim vremenom i probnim radom od 6 meseci

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za višeg sanitarnog tehničara/sanitarno ekološkog inženjera su:

Viša/Visoka škola – smer viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer
položen stručni ispit
radno iskustvo u struci sa najmanje 6 meseci radnog iskustva (podrazumeva rad nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite)
Kriterijumi:

prosečna ocena na studijama
radno iskustvo u struci (podrazumeva rad nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite)
ocena na razgovoru (intervju)

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, Komisija će obaviti razgovor ili utvrditi drugi način ocenjivanja kandidata (testiranje, provera praktičnih znanja, sposobnosti i veština) na osnovu kojih će se kandidati rangirati.

Zainteresovani kandidati podnose isključivo putem elektronske pošte (e-maila) skenirane (ne fotografisane) – fotokopije:

prijavu sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i obavezno e-mail adresom,
fotokopiju diplome ili uverenja o završenoj Višoj/Visokoj školi – smer viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer,
fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko je diploma, uverenje i licenca ili rešenje o upisu u Komoru MSZT Srbije izdati na devojačko prezime ili ukoliko poseduje rešenje o promeni prezimena ili imena nadležnih organa iz drugih razloga),
fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik KMSZTS,
fotokopiju radne knjižice (ukoliko je kandidat poseduje),
dokaz o radnom iskustu u struci: podrazumeva radno iskustvo nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite (radni odnos koji se dokazuje Ugovorima o radu kao i rešenjima o prestanku radnog odnosa radi sravnjenja sa radnim stažom upisanim u radnu knjižicu ukoliko je kandidat poseduje).

Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na neodređeno vreme pre sklapanja Ugovora o radu mora dostaviti:

neoverene fotokopije: dokaz o ispunjenosti zdravstvenih uslova određenih kategorija zaposlenih lica i klicinoša (sanitarni pregled), fotokopiju dokaza o započetoj ili izvršenoj imunizaciji na hepatit B x2 (ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji, neophodno je da uradi analizu prisustva antitela i rezultat dostavi sa dokumentacijom); overene fotokopije: diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu; licence ili rešenja o upisu u imenik KMSZTS; neoverene fotokopije: izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko je diploma, uverenje i licenca ili rešenje o upisu u Komoru MSZT Srbije izdati na devojačko prezime ili ukoliko poseduje rešenje o promeni prezimena ili imena nadležnih organa iz drugih razloga); odjave na prethodno osiguranje – MA obrazac; fotokopiju lične karte u 3 primerka ukoliko je bez čipa (ukoliko je sa čipom poneti je sa sobom), fotokopiju kartice tekućeg računa; PONETI: karticu zdravstvenog osiguranja radi usaglašavanja u nadležnom RFZO-u; radnu knjižicu ukoliko je poseduje (zbog izračunavanja staža kao i minulog rada), listing iz PIO ukoliko je ostvario staž osiguranja pre zasnivanja radnog odnosa (koji nije evidentiran u radnoj knjižici ili istu ne poseduje) i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za decu do 14 godina života radi uvećanja broja dana godišnjeg odmora (ukoliko ih ima).

Prijave na konkurs kandidati podnose isključivo putem elektronske pošte sa svim elementima koji su zahtevani konkursom, na e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs

Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom (subject) “Prijava na konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme 1 višeg sanitarnog tehničara / sanitarno-ekološkog inženjera sa najmanje 6 meseci radnog iskustva, sa punim radnim vremenom i probnim radom od 6 meseci“.

Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane.

Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti na telefon 011/20-95-605.

VD Direktor Kliničko-bolničkog centra Doc. dr Marija Zdravković

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

08.12.2022. – 16.12.2022.
Vrsta rada:

Neodređeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd;
Radno iskustvo:

Više od 6 meseci
Stepen obrazovanja:

Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Napomena:Skoro postavljeni poslovi KBC "Bežanijska kosa"-Beograd


Pregledano: 595 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters