Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Šef računovodstva; Šef kuhinje Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST“ u Kovin (Poslato na 06-10-2021)

Šef računovodstva; Šef kuhinje


Oglas važi od: 06.10.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NAŠA RADOST“
26220 Kovin, Trg Žarka Zrenjanina 10

Šef računovodstva

USLOVI: Poslove šefa računovodstva može da obavlja lice koje ima odgovarajuće visoko obrazovanje iz oblasti ekonomskih nauka, odgovarajuće obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visokoškolsko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Posebni uslovi: poznavanje rada na računaru, 1 godina radnog iskustva.

Šef kuhinje

USLOVI: Poslove šefa kuhinje može da obavlja lice koje je završilo odgovarajuće visoko obrazovanje na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisima koji uređuju visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

OSTALO: Pored uslova o stečenom obrazovanju i posebnog uslova, kandidati za oba radna mesta moraju da ispunjavaju uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (pribavlja se pre zaključenja ugovora); nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije i poznaju srpski jezik. Kandidati uz prijavni formular koji se preuzima sa zvaničnog sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavljaju sledeću dokumentaciju: 1. radnu i ličnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom; 2. dokaz o stručnoj spremi (overena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenom obrazovanju, ako diploma nije uručena); 3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije, original ili overenu fotokopiju; 4. dokaz o neosuđivanosti koji izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, ne stariji od šest meseci; 5. dokaz o poznavanju rada na računaru: overenu fotokopiju sertifikata, uverenja ili praktična provera; 6. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija). Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a ostalu potrebnu dokumentaciju, zajedno sa popunjenim i odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi isključivo preko pošte na gorenavedenu adresu, sa naznakom radnog mesta na koje se kandidat prijavljuje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST“


Pregledano: 988 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters