Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Domar 2 izvršioca Puno radno vreme

na OŠ „VUK KARADžIĆ” u Doljevac (Poslato na 01-02-2024)

OŠ „VUK KARADžIĆ”
18410 Dolјevac, Vuka Karadžića 6
Domar
2 izvršioca
USLOVI: u radni odnos u ustanovi može da bude primlјeno lice pod uslovima propisanim čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da ima srednje obrazovanje, smer mašinski, elektro, vodoinstalaterski, bravarski, stolarski i sl., da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima, da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima državlјanstvo Republike Srbije, da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
Nastavnik hemije sa 50% radnog vremena
USLOVI: kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20, 129/21, 92/23); da ima odgovarajuće obrazovanje propisano čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i stepen i vrstu obrazovanja Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja i vaspitanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS” broj: 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 16/2022).
OSTALO: kandidat treba da dostavi: popunjen prijavni formulan koji se nalazi na zvaničnoj internoj stranici Ministarstva prosvete; dokaz o odgovarajućem obrazovanju – original ili overenu kopiju diplome; uverenje o državlјanstvu – original ili overenu fotokopiju; izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija; uverenje da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju (koje nije stariji od 6 meseci). Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlјa po prijemu u radni odnos, odnosno pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za prijavu na oglas je 8 dana od dana objavlјivanja u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 152 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters