Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na mandatni period od 4 godine Puno radno vreme

na OŠ „VUK KARADžIĆ” u Priboj (Poslato na 14-09-2023)

OŠ „VUK KARADžIĆ”
31330 Priboj, Nemanjina 35 tel. 033/2451-304, 062/8815-454
Direktor
na mandatni period od 4 godine
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 122, 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. U pogledu obrazovanja kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ broj: 88/17. i 27/18.), i to: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specjalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka. Lice mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Izuzetno, ako se na konkurs ne prijavi ni jedan kandidat sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140 st. 1 i 2 zakona, dužnost direktora osnovne škole može da obavlјa lice koje ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 3 Zakona za nastavnika te vrste škole, dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, obuku i položen ispit za direktora ustanove i najmanje deset godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja. 2. Dozvolu za rad (licencu) nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; 3. da ima psihičku, fizičku i zdravstenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 4. neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od tri meseca kao i za krivična dela nasilјa u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja i davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protivčovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom, utvrđrno diskriminatorsko ponašanje; 5. da ima državlјanstvo Republike Srbije; 6. da zna srpski jezik (dostavlјaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku); 7. da ima najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; 8. da ima obuku i položen ispit za direktora ustanove (kandidati koji namaju položen ispit dužni su da ga polože u roku od 2 godine odstupanja na dužnost direktora).
OSTALO: Kandidat podnosi sledeću dokumentaciju: prijavu sa biografskim podacima kandidata i kretanjem u službi, adresom stanovanja, brojem telefona, adresom elektronske pošte; overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu (licenca); potvrdu o radnom iskustvu u oblasti obrazovanja i vaspitanja; dokaz o neosuđivanosti i nepostojanju diskriminatorskog ponašanja –uverenje MUP-a; dokaz da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak niti istraga - uverenje suda; izvod iz MK rođenih (nestarije od 6 meseci); uverenje o državlјanstvu (nestarije od 6 meseci); dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima – lekarsko uverenje; overenu fotokopiju licence za direktora ukoliko je poseduje; dokaz o rezultatima stručno-pedagoškog nadzora škole u oceni spolјašnjeg vrednovanja za kandidate koji su predhodno obavlјali dužnost direktora. Rok za dostavlјanje prijava je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavlјaju na adresu: OŠ „Vuk Karadžić” Priboj, Nemanjina 35, 31330 Priboj.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 329 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters